Nowe sanktuarium w Rzeszowie

szkaplerzna 11.JPG
szkaplerzna 12.JPG
szkaplerzna 14.JPG
szkaplerzna 13.JPG

16 maja 2015 r. w kościele św. Krzyża w Rzeszowie w czasie Mszy św. o godz. 17.30 zapoznano parafian z dekretem biskupa rzeszowskiego Jana Wątroby o erygowaniu Sanktuarium Matki Bożej Szkaplerznej w Rzeszowie (dekret został wydany 13 kwietnia 2015 r.). Mszy św. przewodniczył kanclerz Kurii Diecezjalnej - ks. Jerzy Buczek. W koncelebrze uczestniczyli: kustosz Sanktuarium Matki Bożej Szkaplerznej - ks. Władysław Jagustyn oraz ks. Jan Młynarczyk - emerytowany proboszcz parafii Matki Bożej Królowej Polski i św. Jana Kantego w Sandomierzu, który aktualnie wspomaga duszpasterzy Sanktuarium Matki Bożej Szkaplerznej jako spowiednik.
W homilii ks. Buczek przypomniał nieocenioną pomoc Matki Bożej jaką wierni doświadczali na przestrzeni wieków. Przytaczając treść dekretu Biskupa Rzeszowskiego zachęcał do modlitwy przez wstawiennictwo Matki Bożej w intencji Ojca Świętego i całego Kościoła, za wszystkich chorych i cierpiących, aby znaleźli pocieszenie w strapieniach oraz w intencji noszących Szkaplerz. "Niech Sanktuarium będzie miejscem nieustannego wołania o dobre i liczne powołania kapłańskie i zakonne dla naszej diecezji, dla duszpasterstwa polonijnego i całego Kościoła powszechnego" - pisze w dekrecie Ordynariusz Diecezji Rzeszowskiej. Ważnym wydarzeniem na etapie powstania sanktuarium była koronacja obrazu na prawie diecezjalnym, która odbyła się 1 października 2011 r. (tn)

Dekret erygowania Sanktuarium Matki Bożej Szkaplerznej
w Rzeszowie

W czasach staropolskich rzeszowski kościół pw. św. Jana Chrzciciela (obecnie Św. Krzyża) pełnił rolę ośrodka kultu maryjnego. Wzniesiony w 1. połowie XVII w. został przekazany oo. pijarom przez właściciela Rzeszowa Jerzego Sebastiana Lubomirskiego.
W Rzeszowie zakonnicy prowadzili słynne kolegium (od 1658 r.). Jednym z głównych rysów wychowawczych zakonu było propagowanie wśród uczniów kultu Matki Najświętszej. Dlatego przy kościele już 12 X 1661 r. powstało Bractwo Szkaplerza św., do którego należała młodzież kolegium. Założono je za zgodą konsystorza biskupiego w Przemyślu z 12 II tegoż roku. Bractwo to posiadało własny ołtarz boczny z wizerunkiem MB Szkaplerznej. Wizerunek ten zachował się do dnia dzisiejszego i cieszy się czcią wiernych o czym świadczą m.in. liczne wota. O rozwoju kultu MB Szkaplerznej świadczą uroczyste obchody jej święta przez profesorów i uczniów.
Kasata rzeszowskiego klasztoru pijarów przez zaborców oraz ograbienie wizerunków z wotów przez monarchię austriacką, położyło kres czci MB w kościele Św. Krzyża. Odrodzenie kultu nastąpiło w ostatnich latach. Cześć dla NMP koncentruje się wokół wizerunku MB Szkaplerznej. Warto dodać, że 1 VII 2002 r. Generał zakonu Karmelitów Bosych o. Camillus Maccise erygował na nowo Bractwo Szkaplerzne przy świątyni. Również od 2002 r. na mocy dekretu wydanego przez bpa rzeszowskiego Kazimierza Górnego istnieje i rozwija się Rodzina Szkaplerzna. Obraz został uroczyście koronowany na prawie diecezjalnym 1 października 2011 r. przez bpa Kazimierza Górnego, w obecności bpa zamojsko-lubaczowskiego Wacława Depo, bpów pomocniczych: Władysława Bobowskiego z Tarnowa i Edwarda Białogłowskiego z Rzeszowa oraz licznej rzeszy kapłanów i wiernych. Mając na uwadze liczne prośby wiernych świeckich i kapłanów, niniejszym Dekretem, dla dobra duchowego wiernych, na podstawie kan. 1230 Kodeksu Prawa Kanonicznego, eryguję w kościele św. Krzyża w Rzeszowie Sanktuarium diecezjalne Matki Bożej Szkaplerznej.
Sanktuarium to, jako szczególne miejsce kultu i uzyskiwania Bożych łask, cieszy się przywilejem możliwości uzyskania odpustu zupełnego przez wiernych, którzy w następujących przypadkach nawiedzą to święte miejsce i odmówią pobożnie Ojcze nasz i Wierzę w Boga: w uroczystość tytułu; raz w roku, w dzień wybrany przez wiernego; ilekroć biorą udział w pielgrzymkach organizowanych grupowo (zob. „Enchiridion indulgentiarum" § 33, n. 4).
Niech wierni przybywający do tego Sanktuarium, w którym tak wiele osób doświadczyło wstawiennictwa Bożej Rodzicielki, wypraszają przez ufną modlitwę łaski potrzebne dla Ojca Świętego i całego Kościoła. W sposób szczególny zachęcam do modlitwy za wszystkich chorych i cierpiących, aby znaleźli pocieszenie w strapieniach oraz w intencji noszących Szkaplerz.
Niech Sanktuarium staje się miejscem modlitwy dla wiernych różnych grup wiekowych w którym wszyscy będą uczyć się, na wzór i podobieństwo Maryi, wprowadzać w życie najważniejsze przykazanie - przykazanie miłości Boga i bliźniego, jak siebie samego. Niech na ufnej modlitwie różańcowej znajdują siłę i odwagę do owocnego wsłuchiwanie się w słowo Boże i Jego realizację w codziennym życiu. Niech Sanktuarium będzie miejscem nieustannego wołania o dobre i liczne powołania kapłańskie i zakonne dla naszej diecezji, dla duszpasterstwa polonijnego i całego Kościoła powszechnego. Opiekę duszpasterską nad sanktuarium powierzam Kapłanom skierowanym do Parafii pw. św. Krzyża w Rzeszowie. Kustoszem sanktuarium będzie każdorazowy proboszcz parafii mianowany przez Biskupa Rzeszowskiego.
Kustoszowi Sanktuarium zlecam troskę o ustawiczny jego rozwój. Niech dba, aby wszystkim pielgrzymom przybywającym przed Cudowny Obraz Matki Bożej Królowej Świata zapewnić obfitszy dostęp do środków zbawienia poprzez głoszenie słowa Bożego i odpowiednie ożywienie życia liturgicznego, zwłaszcza sprawowanie Eucharystii i udzielanie Sakramentu Pokuty i Pojednania oraz przez kultywowanie zatwierdzonych form pobożności ludowej (kan. 1234 § l KPK).
W wypełnianiu swoich obowiązków Ksiądz Kustosz powinien kierować się postanowieniami Kodeksu Prawa Kanonicznego (kanony 1230-1234) i I Synodu Diecezji Rzeszowskiej.
Kapłani spowiadający w sanktuarium otrzymują upoważnienie do rozgrzeszania z ekskomuniki latae sententiae (kan. 1398 KPK).
Potwierdzone niniejszym dekretem Sanktuarium będzie spełniać swoje zadania i cele w oparciu o przepisy zawarte w Statucie zatwierdzonym przez Biskupa Rzeszowskiego. W związku z tym polecam Księdzu Kustoszowi opracowanie i przedstawienie do zatwierdzenia tegoż Statutu (zob. kan. 1232 KPK).
Ufam, iż sanktuarium to będzie promieniować jeszcze bardziej pogłębioną duchowością maryjną oraz posługą ubogim i potrzebującym. Wszystkim duszpasterzom oraz wiernym korzystającym z posługi sanktuarium
udzielam pasterskiego błogosławieństwa.

Biskup Rzeszowski
Jan Wątroba

Kanclerz Kurii
ks. Jerzy Buczek

Rzeszów, 13.04.2015 r.

STATUT SANKTUARIUM MATKI BOŻEJ SZKAPLERZNEJ W RZESZOWIE

I. ZASADY OGÓLNE

1. Sanktuarium Matki Bożej Szkaplerznej w Rzeszowie, zwane dalej Sanktuarium, jest sanktuarium diecezjalnym, zatwierdzonym przez Biskupa Rzeszowskiego dekretem z dnia 16.04.2015 r. zgodnie z przepisami kan. 1230 Kodeksu Prawa Kanonicznego.
2. Sanktuarium w swojej działalności kieruje się stosownymi przepisami Kodeksu Prawa Kanonicznego, normami prawa partykularnego oraz postanowieniami niniejszego Statutu.
3. Sanktuarium Matki Bożej Szkaplerznej jest miejscem kultu, rozumianego w zgodzie z kan. 1186 Kodeksu Prawa Kanonicznego oraz wysiłku ewangelizacyjnego, ekumenicznego i społecznego.
4. Sanktuarium znajduje się w obrębie kościoła parafialnego pod wezwaniem Świętego Krzyża w Rzeszowie.
5. Sanktuarium szerzy kult Matki Bożej Szkaplerznej we współpracy z innymi parafiami i organizacjami, działającymi na terenie diecezji i w regionie.
6. Opieka nad Sanktuarium powierzona jest kapłanom Diecezji Rzeszowskiej. Każdorazowy proboszcz parafii jest także kustoszem sanktuarium, chyba że Biskup Rzeszowski zarządzi inaczej.
7. Kustosz Sanktuarium wypełnia swoją posługę przy ścisłym wsparciu ze strony innych kapłanów pracujących w Sanktuarium oraz we współpracy z duchownymi w dekanacie i przybywającymi wraz z grupami pielgrzymów.
8. Różne aspekty funkcjonowania i rozwoju Sanktuarium wspierają w sposób szczególny: Rodzina Szkaplerzna, Bractwo Szkaplerzne, Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży, Akcja Katolicka, Róże różańcowe, Parafialny Zespół Caritas, Odnowa w Duchu Świętym i inne grupy parafialne, każde zgodnie z własnymi statutami.

II. CELEBRACJE

9. Kustosz Sanktuarium jest bezpośrednio odpowiedzialny za liturgię w nim sprawowaną.
10. „Mszą własną” w Sanktuarium jest formularz mszalny ze wspomnienia Matki Bożej Szkaplerznej, z dnia 16 lipca.
11. Wszyscy kapłani spowiadający w Sanktuarium, na mocy upoważnienia Biskupa Rzeszowskiego, są upoważnieni do zwalniania z ekskomuniki latae sententiae zaciągniętej w wyniku skutecznego przerwania ciąży (kan. 1398).
12. Wierni przybywający do Sanktuarium w zorganizowanej pielgrzymce mogą zyskać za nawiedzenie sanktuarium odpust zupełny pod zwykłymi warunkami (stan łaski uświęcającej, Komunia św., brak przywiązania do jakiegokolwiek grzechu, modlitwa w intencjach Ojca św. oraz odmówienie w Sanktuarium „Wierzę” i „Ojcze nasz”). Wierni pielgrzymujący indywidualnie mogą taki odpust uzyskać raz w roku w dowolnie wybranym przez siebie dniu. Do Kustosza i duszpasterzy należy obowiązek informowania o możliwości i warunkach zyskania odpustu.
13. Chorzy pielgrzymujący do Sanktuarium mogą prosić o sakrament namaszczenia, którego należy udzielić zgodnie z przepisami Kodeksu Prawa Kanonicznego i Rytuału Rzymskiego.
14. Centrum życia sakramentalnego w Sanktuarium jest Eucharystia. Sanktuarium także propaguje i popiera kult Krzyża Świętego, Najświętszego Serca Jezusowego, Bożego Miłosierdzia i Najświętszej Maryi Panny oraz świętych, którzy w gimnazjum rzeszowskim rozpoznawali powołanie i drogi do świętości.
15. W Sanktuarium szczególnie doniośle obchodzi się uroczystość Matki Bożej Szkaplerznej, która poprzedzona jest nowenną oraz uroczystość Matki Bożej Niepokalanie Poczętej.
16. W sanktuarium odbywają się także inne nabożeństwa:
- adoracja Najświętszego Sakramentu w każdy piątek przez cały z możliwością przystąpienia do sakramentu pokuty i pojednania;
- cotygodniowy różaniec, Koronka Szkaplerzna, Godzinki o Niepokalanym Poczęciu NMP, Godzinki Szkaplerzne;
- nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy w każdą środę;
- nowenna do Matki Bożej Szkaplerznej w 16 dzień każdego miesiąca z modlitwami za Ojczyznę i Ojca świętego;
- adoracje i nabożeństwa ku czci Miłosierdzia Bożego
- nowenna do patronów diecezji w 19 dzień każdego miesiąca

III. EWANGELIZACJA

17. Wiernym, którzy przybywają do Sanktuarium duszpasterze w sposób bezpośredni lub pośredni będą starali się przedstawić podstawowe elementy kerygmatu chrześcijańskiego.
18. Szczególna troską w Sanktuarium otacza się głoszenie Słowa Bożego.
19. Sanktuarium popularyzuje duchowość karmelitańską. W tej działalności, zwłaszcza w aspekcie intelektualno - teologicznym, Sanktuarium podejmuje współpracę z Instytutem Teologiczno - Pastoralnym w Rzeszowie, zgodnie z jego statutami i innymi uczelniami katolickimi oraz Krakowską Prowincją Karmelitów Bosych.
20. Sanktuarium jest otwarte na różnorodność grup, wspólnot, zrzeszeń i stowarzyszeń, będących przejawem żywotności laikatu.
21. Przy Sanktuarium umożliwia się wiernym nabycie literatury religijnej oraz dewocjonaliów, zwłaszcza związanych z kultem Matki Bożej i świętych Pańskich, którzy wzrastali w rzeszowskim gimnazjum i kościele Św. Krzyża. Sanktuarium może podejmować także własne inicjatywy wydawnicze.

IV. DZIAŁALNOŚĆ CHARYTATYWNA

22. Funkcja Sanktuarium wyraża się w działalności charytatywnej między innymi przez opiekę duszpasterską i pomoc charytatywną we współpracy z Caritas Diecezji Rzeszowskiej i jej agendami.
23. Przy Sanktuarium mogą powstać inne dzieła charytatywne, opiekuńcze, wychowawcze i edukacyjne. W swojej działalności kierują się one własnym statutem lub regulaminem, zatwierdzonym przez kompetentną władzę kościelną.
24. Miłość miłosierną praktykuje się także w Sanktuarium przez udzielanie gościny pielgrzymom, zwłaszcza najbiedniejszym i stwarzanie im, w miarę możliwości, warunków do godziwego odpoczynku.
25. Szczególną troską Sanktuarium stara się objąć pielgrzymów chorych, starszych i niepełnosprawnych. We współpracy z właściwymi stowarzyszeniami stara się zapewnić im odpowiednią opiekę i transport.

V. DZIAŁALNOŚĆ KULTURALNA

26. Sanktuarium jest miejscem, w którym organizowane są sympozja, wykłady, konferencje, przedstawienia, koncerty, wystawy oraz inne wydarzenia artystyczne i kulturalne we współpracy z Filharmonią Podkarpacką i Zespołem Szkół Muzycznych Nr 1 w Rzeszowie.
27. Kustosz Sanktuarium, popierając działalność kulturalną przy sanktuarium, czuwa, aby nie dominowała ona nad elementem liturgicznym.

VI. DOKUMENTACJA I ŚRODKI MATERIALNE

28. Kustosz Sanktuarium jest odpowiedzialny za prowadzenie kroniki, w której zapisywane są informacje o znaczących wydarzeniach w Sanktuarium. Oprócz kroniki w Sanktuarium jest prowadzona księga łask, w której zapisywane są relacje o nadzwyczajnych łaskach, które otrzymali wierni za pośrednictwem Matki Bożej. Łaski o wyjątkowym charakterze będą w miarę możliwości odpowiednio udokumentowane.
29. Sanktuarium prowadzi rejestr grup pielgrzymkowych, zawierający zapisy dotyczące dat pielgrzymek, parafii lub charakteru wspólnoty pątników, ewentualnie wspólnej intencji pielgrzymów oraz imiona i nazwiska kapłanów przybywających z pielgrzymami i celebrujących Najświętszą ofiarę eucharystyczną.
30. Sanktuarium umożliwia pielgrzymom spisywanie podziękowań i próśb zanoszonych przez wstawiennictwo Matki Bożej. Kustosz Sanktuarium dba, aby zostały one odnotowane w księdze łask przechowywanej w Sanktuarium.
31. Kustosz Sanktuarium jest odpowiedzialny za gromadzenie, dokumentowanie i odpowiednie przechowywanie różnego rodzaju darów wotywnych, składanych jako wyraz pobożności pielgrzymów.
32. Kustosz Sanktuarium dysponuje środkami materialnymi z ofiar składanych przez pątników oraz dotacji uzyskanych od osób prawnych i fizycznych na rzecz Sanktuarium. W czasie Mszy świętej odprawianej przy okazji pielgrzymek zbierane są ofiary na potrzeby Sanktuarium.

33. Ofiary przekazywane na rzecz Sanktuarium mogą być przeznaczone wyłącznie na rozwój kultu Matki Bożej i dzieła miłosierdzia prowadzone przy Sanktuarium.
34. Zmiany w niniejszym Statucie mogą być wprowadzone za zgodą Biskupa Rzeszowskiego.

Niniejszy statut został zatwierdzony przez Biskupa Rzeszowskiego dnia 16.04.2015 r.

Biskup Rzeszowski
Jan Wątroba

Kanclerz Kurii
ks. Jerzy Buczek