Pedagogika personalistyczna - Ks. Marek Dziewecki

Podczas konferencji w WSD

Z okazji Dnia Papieskiego 2008 dyrektorzy szkół oraz nauczyciele mogli wysłuchać konferencji „Pedagogika personalistyczna: podstawy antropologiczne i aplikacje praktyczne”, którą wygłosił ks. dr Marek Dziewięcki z Uniwersytetu im. Kardynała S. Wyszyńskiego.

W Wyższym Seminarium Duchownym w Rzeszowie w piątek 24 października zgromadzili się ci, którzy zajmują się wychowaniem młodego pokolenia. Konferencję zorganizowali: Rzeszowskie Duszpasterstwo Nauczycieli, Podkarpackie Centrum Doskonalenia Nauczycieli oraz Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego.
Ks. dr Marek Dziewiecki, twórca pedagogiki personalistycznej, uważany jest za swojego rodzaju przewodnika duchowego dla młodych ludzi, zarówno tych radzących sobie świetnie w życiu, jak i tych, którzy – często z winy dorosłych – nie radzą sobie z rzeczywistością.
Wychowanie i samowychowanie to najważniejsze, a jednocześnie najtrudniejsze zadanie, przed jaki staje człowiek – mówił podczas konferencji – Nic nie przynosi większej radości, jak spotkanie z dojrzałą i szlachetna osobą. Z drugiej strony nic tak nie niepokoi, jak spotkanie z kimś, kto nie potrafi zrozumieć i pokochać siebie i innych. Brak troski o wychowanie albo wychowanie nieodpowiedzialne, to przejaw niemiłosierdzia dorosłych wobec dzieci i młodzieży. Przykładem może być niestety stosowane przez wielu tzw. wychowanie antystresowe i rozdzielenie w procesie wychowanie miłości i wymagania. Kochać i wymagać to dla niektórych jest nie do pogodzenia, stąd mamy porażki wychowawcze, problemy w rodzinach, szkole.
Dlatego ks. Dziewiecki proponuje powrót do pedagogiki personalistycznej, ponieważ personalizm traktuje człowieka jako osobę, której niezwykła godność i możliwości rozwoju nie mają żadnego odpowiednika w świecie rzeczy i zwierząt. Celem pedagogiki personalistycznej jest formowanie osoby zdolnej do integracji całego swego bogactwa wokół projektu życia, przyjętego w sposób świadomy i odpowiedzialny. Wychowanie w tej perspektywie to pomaganie wychowankowi, by coraz lepiej rozumiał oraz dojrzalej kochał siebie i innych.
Pedagogika ta jest podstawą i warunkiem odpowiedzialnego wychowania, jest systemem pedagogicznym będącym praktyczną aplikacją zasad wychowania chrześcijańskiego. Jego fundamentem jest antropologia biblijna oraz wartości zawarte w Ewangelii. Opiera się na realizmie oraz umożliwia formację człowieka w całym jego bogactwie, a nie tylko niektórych elementów. Umożliwia wychowankowi osiągnięcie faktycznej integracji, włączenie wszystkich wymiarów jego rzeczywistości w harmonijny projekt życia, przyjęty w sposób świadomy i odpowiedzialny.
Izabela Fac