Komunikat Komitetu Budowy Pomnika ppłk. Łukasza Cieplińskiego w Rzeszowie

Komunikat Stowarzyszenia "Komitet Społeczny Budowy Pomnika ppłk. Łukasza Cieplińskiego w Rzeszowie"

KOMUNIKAT

W dniu 10 listopada 2008 r. w siedzibie Regionu Rzeszowskiego NSZZ „Solidarność” odbyło się Walne Zgromadzenie Stowarzyszenia Komitet Budowy Pomnika ppłk. Ł. Cieplińskiego
w Rzeszowie, podczas którego:
1. Zarząd Stowarzyszenia złożył sprawozdanie z półrocznej działalności.
2. Dokonano wyboru władz Stowarzyszenia.
3. Podjęto Uchwałę ws. honorowych członków Stowarzyszenia.
4. Zatwierdzono Regulamin konkursu na projekt pomnika.
5. Przyjęto program działania na kolejne pół roku.
Ad. 1
Aktualnie Stowarzyszenie zrzesza 52 członków. Został ogłoszony otwarty konkurs na projekt pomnika. Po dyskusji w Stowarzyszeniu i konsultacjach z Prezydentem Miasta Rzeszowa wybrano miejsce lokalizacji pomnika - na skwerze między Al. Ł. Cieplińskiego i ul. S. Moniuszki. Wybudowanie pomnika planowane jest przed 1 marca 2011 r.
Ad. 2
Na Walnym Zgromadzeniu wybrano Zarząd Stowarzyszenia i Komisję Rewizyjną w składzie,
jak dotychczas. Zarząd: Wojciech Buczak - prezes, Stanisław Micał, Andrzej Dec – wiceprezesi, Edyta Adamczyk-Pluta - sekretarz, Waldemar Szumny – skarbnik.
Komisja Rewizyjna: Grzegorz Ostasz – przewodn., Jan Tomaka, Bolesław Pasternak – członkowie.
Ad. 3
Na honorowy patronat nad dziełem budowy pomnika ppłk. Ł. Cieplińskiego wyrazili zgodę:
Abp Ignacy Tokarczuk – Arcybiskup Przemyski, odznaczony Orderem Orła Białego,
Bp Tadeusz Płoski – Biskup Polowy Wojska Polskiego,
Bp Kazimierz Górny - Biskup Rzeszowski,
Ks. inf. Józef Sondej - Kapelan Armii Krajowej,
Gen. bryg. Mieczysław Wałęga – oficer wywiadu AK, autor raportów nt. rakiet V-1 i V-2,
Prof. Jan Łopuski - żołnierz AK, honorowy obywatel Rzeszowa,
Magdalena Kuińska – synowa Łukasza Cieplińskiego.
Oczekujemy na formalną zgodę od Prezydenta RP Lecha Kaczyńskiego, Prezydenta RP
na Uchodźstwie Ryszarda Kaczorowskiego, gen. Mieczysława Huchli – honorowego Prezesa WiN
oraz Prezesa IPN Janusza Kurtyki.
Ad. 4
W bieżącym tygodniu Regulamin konkursu zostanie przesłany do zainteresowanych stowarzyszeń
i środowisk twórców oraz opublikowany na stronach internetowych. Prace konkursowe (projekty pomnika) będą przyjmowane do 1 marca 2009 r. Termin rozstrzygnięcia konkursu planujemy
do 1 kwietnia 2009 r.
Ad. 5
Głównym zadaniem Stowarzyszenia w najbliższych miesiącach jest przeprowadzenie konkursu
i wybór projektu pomnika. Planujemy przeprowadzenie od 1 grudnia br. zbiórki publicznej. Zwróciliśmy się o wsparcie finansowe do jednostek samorządu terytorialnego
z Województwa Podkarpackiego.
Więcej informacji (Regulamin konkursu, statut, lista członków…) można uzyskać na stronie: www.solidarnosc.rzeszow.org.pl .

Prezes Stowarzyszenia

Wojciech Buczak

35-083 RZESZÓW, ul. A. Matuszczaka 14, tel. (0-17) 862-17-09, fax (0-17) 850-12-22
e-mail: rzesz@solidarnosc.org.pl www.solidarnosc.rzeszow.org.pl
Bank PEKAO S.A. I Oddz. w Rzeszowie 46 1240 1792 1111 0010 1995 2180
REGON: 180362143 NIP: 813-35-65-426