Program rozpoczęcia Roku Wiary w Diecezji Rzeszowskiej

Pomoce duszpasterskie Diecezji Rzeszowskiej
_____________________________________________________

OTWARCIE ROKU WIARY
W PARAFIACH DIECEZJI RZESZOWSKIEJ

Niedziela 14 października 2012
podczas każdej Mszy św.

– PROPOZYCJA UKSZTAŁTOWANIA LITURGII –

Rzeszów 2012

Formularz mszalny: 28. Niedziela zwykła, rok B
Czytania: Mdr 7, 7-11; Ps 90; Hbr 4,12-13; Mk 10,17-30

OPIS OBRZĘDU OTWARCIA

Ojciec Święty Benedykt XVI rozpoczyna swój list apostolski Porta fidei słowami: „Podwoje wiary są dla nas zawsze otwarte”. Odwołując się do tych słów wydaje się, że określenie „otwarcie Roku Wiary”, jest lepsze niż „rozpoczęcie Roku Wiary”. Słowo „otwarcie” z jednej strony mówi o tym, że wiara otwiera przed nami Boży świat, w którym powinniśmy odważniej wejść, a z drugiej strony przypomina, że ta sama wiara skłania nas do szerszego otwarcia własnego życia na Boga. O tych prawdach przypominają słowa psalmisty: „Bramy podnieście swe szczyty, unieście się odwieczne podwoje, aby mógł wkroczyć Król chwały” (Ps 24,7.9).
Przeżycie obrzędu otwarcia Roku Wiary w pewnym sensie przedłuży się w doświadczenia całego roku. „Otwarcie” będzie stawać się w kolejnych tygodniach coraz szerszym „otwieraniem”, a więc coraz lepszym poznawaniem Bożego świata, do którego jesteśmy zaproszeni i coraz radośniejszym otwieraniem dla Jezusa drzwi własnego serca.
Obrzęd otwarcia Roku Wiary w parafiach odbywa się w niedzielę 14 października, należy go zorganizować podczas każdej Mszy św. tego dnia i wypada aby zawierał trzy elementy:

1. Znak światła
Pierwszy element obrzędu otwarcia Roku Wiary ma miejsce na początku Mszy Świętej. W procesji wejścia niesiony jest szczególny znak światła. Ma to być lampion z płonącą świecą, która przypomina ogień wiary, odnawiany i pogłębiany w codziennym życiu chrześcijańskim. Ten wyróżniony znak światła może też być jednym ze znaków obecnych w kościele i odpowiednio wyeksponowanych przez cały Rok Wiary. Niesiony w procesji wejścia przypominać będzie również o tym, że światło wiary jest przekazywane z pokolenia na pokolenie i teraz my jesteśmy stróżami tego światła i tego ognia.
W czasie uroczystej procesji wejścia obok lampionu wnosi się także księgi ukazujące znaczenie Roku Wiary w życiu wiernych: Pismo św., dokumenty Soboru Watykańskiego II oraz Katechizm Kościoła Katolickiego. Za wniesienie Katechizmu może być odpowiedzialna np. młodzież (KSM, Ruch Światło-Życie; LSO); a za dokumenty Soboru – przedstawiciele Rady Parafialnej.
Zarówno światło, jak i księgi odpowiednio eksponuje się w prezbiterium. Do tego celu może służyć odpowiednio przygotowana dekoracja kościoła.

2. List Biskupa Rzeszowskiego i wyznanie wiary
Główna część obrzędu „otwarcia Roku Wiary” ma miejsce po liście pasterskim Biskupa Rzeszowskiego. Ks. Biskup w swoim liście przypomina prawdę, że wiara jest darem, który otrzymaliśmy i stale otrzymujemy i o który mamy się troszczyć. Kapłan, przewodniczący liturgii, wyjaśni znaczenie wszystkich części obrzędu otwarcia, a następnie zaprosi zgromadzonych, aby odnowili swoje wyznanie wiary nawiązując i wracając do sakramentu chrztu św. Odpowiedzi Wierzę mają być dla uczestników znakiem przyjęcia wszystkich prawd wiary w taki sposób, jak wyjaśnia je Kościół.
Po wyznaniu wiary zgromadzeni zaśpiewają aklamację, np.: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu lub Niech będzie chwała i cześć. Trzykrotny śpiew aklamacji będzie znakiem dziękczynienia za dar otrzymanej wiary, a także gotowości do podjęcia trudu jej pogłębienia.
Wyznanie wiary wiary oraz aklamacja dziękczynna są w życiu poszczególnych osób głównym znakiem wejścia w Rok Wiary. Przeżycia te kryją w sobie również indywidualny program na Rok Wiary. Ma to być rok uważniejszego wsłuchiwania się w głos Boga oraz gorliwszej odpowiedzi na dar Jego obecności pośród nas.

3. Znak przekazany po zakończeniu Mszy Świętej
Po modlitwie po komunii w ramach ogłoszeń kapłan wprowadzi do modlitwy, którą prowadzi razem z dwoma osobami dorosłymi i jednym przedstawicielem młodzieży przed wystawionym Najświętszym Sakramentem. Na odpowiednie wezwania wszyscy odpowiadają aklamacją: Panie, przymnóż nam wiary. Modlitwę tę warto odmawiać często i przy różnych okazjach w czasie całego Roku Wiary (np. w czasie adoracji w pierwsze niedziele miesiąca lub podczas innych nabożeństw.
Zaleca się, aby po błogosławieństwie przekazać wiernym znak, który będzie dla nich pomocą w ich wysiłku umocnienia wiary oraz w trosce o rozwój wiary bliskich. Jest nim specjalnie przygotowany obrazek, który można położyć przy wyjściu z kościoła, aby wszyscy chętni mogli je sobie zabrać. Przyjęcie obrazka może być również zewnętrznym wyrazem tego, co dokonało się w czasie Mszy Świętej podczas obrzędu otwarcia Roku Wiary.

4. Co należy przygotować?
• uroczystą liturgię (z pomocą animatorów liturgicznych i ceremoniarzy)
• liturgię Słowa: najlepiej, aby czytania i modlitwę wiernych czytały dorosłe osoby
• duży, specjalnie przygotowany lampion
• egzemplarz Pisma św., dokumentów Soboru Watykańskiego II oraz Katechizmu Kościoła Katolickiego
• odpowiednią dekorację lub przynajmniej miejsce na wyeksponowanie świecy i ksiąg
• osoby uczestniczące w procesji oraz w modlitwie na zakończenie Mszy św.
• obrazki na Rok Wiary
W razie potrzeby i konieczności można wybrać tylko niektóre z zaproponowanych elementów Otwarcia Roku Wiary, ale warto się zatroszczyć, aby ten moment był odpowiednio zaakcentowany podczas każdej mszy św. tego dnia.

LITURGIA MSZY ŚW. Z OBRZĘDAMI OTWARCIA ROKU WIARY

1. Procesja wejścia:
• Krzyż i świece oraz ministranci
• dorosła osoba niosąca lampion – znak Roku Wiary.
• młodzież (3 osoby odświętnie ubrane) niosąca Katechizm Kościoła Katolickiego (np. KSM)
• przedstawiciele rady parafialnej (3 osoby odświętnie ubrane) niosące księgę dokumentów Soboru Watykańskiego II
• przedstawiciele LSO niosący Pismo św.
• Celebrans.
Świecę i księgi składa się na specjalnie do tego przygotowanym miejscu w prezbiterium

2. Propozycja wprowadzenia do mszy św.
Celebrans:
Dzień 11 października nie zapisał się pewnie jakimiś szczególnymi wydarzeniami w życiu większości z nas. Jednak w najnowszej historii Kościoła odegrał ważną rolę. W tym dniu, przed 50 laty został rozpoczęty Sobór Watykański II, a przed 20 laty Ojciec Święty Jan Paweł II ogłosił Katechizm Kościoła Katolickiego. To były wielkie i niezwykłe wydarzenia. Nic więc dziwnego, że Ojciec Święty Benedykt XVI zwraca na nie uwagę wszystkich wierzących ogłaszając Rok Wiary. Zarówno bowiem Sobór, jak i Katechizm są wielkimi darami Boga dla naszego pokolenia. Wskazują sposób przeżywania i wyrażania wiary językiem współczesnego człowieka.
Dziś, w pierwszą niedzielę po 11 października ten szczególny rok się rozpoczyna także w naszej parafii. Na początku celebracji Eucharystii przyniesione zostało do ołtarza światło Przypomina ono o świetle wiary przekazywanym z pokolenia na pokolenie, począwszy od Apostołów. Oni przekazali nam wiarę w Boga, który stał się Człowiekiem. Do dnia dzisiejszego ta wiara jest pielęgnowana w ludzkich sercach. Wraz ze światłem zostały przyniesione także: księga dokumentów Soboru Watykańskiego II oraz Katechizm Kościoła Katolickiego. Będą nam one towarzyszyły przez cały ten rok jako drogowskazy.
W Rzymie odbywa się w tych tygodniach Synod Biskupów na temat nowej ewangelizacji. Jednocząc się z biskupami i całym Kościołem w pokorze chylimy czoła przed Bogiem, gdyż nie zawsze nie zawsze żyjemy według naszej wiary.
-----------------------

3. List Biskupa Rzeszowskiego na rozpoczęcie Roku Wiary
W miejsce homilii należy odczytać list Biskupa Rzeszowskiego na rozpoczęcie Roku Wiary.
-----------------------
4. Wyznanie wiary
Celebrans: Rok Wiary wzywa nas do uświadomienia sobie naszej wiary w Boga i wiary Bogu w Trójcy Świętej Jedynemu oraz do dawania świadectwa tej wierze. Za chwilę odmówimy Wyznanie wiary, które zostało wypowiedziane nad nami w momencie naszego chrztu. Kilkakrotnie powtórzona odpowiedź Wierzę niech będzie wyrazem naszego świadomego wejścia w Rok Wiary. Na zakończenie wszyscy trzykrotnie zaśpiewamy wezwanie: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu (lub Niech będzie chwała i cześć i uwielbienie) jako naszą zgodę na wypowiedziane słowa, dziękczynienie Bogu za dar wiary oraz wyraz gotowości życia wiarą na co dzień.

Drodzy bracia i siostry,
Zgromadzeni na niedzielnej Eucharystii otwierającej w Kościele Rok Wiary, wobec Boga w Trójcy Świętej Jedynego i wobec Jego Kościoła, wyznajmy naszą wiarę:
Kapłan
Czy wierzysz w Boga, Ojca wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi?
Wszyscy:
Wierzę.
Kapłan
Czy wierzysz w Jezusa Chrystusa, Syna Jego jedynego, a naszego Pana, narodzonego z Maryi Dziewicy, umęczonego i pogrzebanego, który powstał z martwych i zasiada po prawicy Ojca?
Wszyscy:
Wierzę.
Kapłan
Czy wierzysz w Ducha Świętego, Święty Kościół powszechny, obcowanie Świętych, odpuszczenie grzechów, zmartwychwstanie ciała i życie wieczne?
Wszyscy:
Wierzę.
Kapłan
Taka jest nasza wiara. Taka jest wiara Kościoła, której wyznawanie jest naszą chlubą, w Chrystusie Jezusie, Panu naszym.
Wszyscy:
Amen.
Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu (lub Niech będzie chwała i cześć i uwielbienie).

5. Propozycja modlitwy powszechnej
Wstęp: Wdzięczni za wielki dar wiary, który otrzymaliśmy od Boga, zwróćmy się do Niego całym sercem i przedstawmy Mu nasze prośby. Będziemy powtarzać: Panie przymnóż nam wiary.
1. Miłosierny Boże, błogosław Ojca Świętego Benedykta XVI i wszystkich pasterzy Kościoła. Niech bezpiecznie prowadzą powierzonych im wiernych drogami wiary i miłości. Panie przymnóż nam wiary
2. Panie nieba i ziemi, błogosław uczestnikom Synodu Biskupów poświęconemu nowej ewangelizacji. Niech dzięki Twojej łasce wskażą drogę wiary współczesnemu człowiekowi. Panie przymnóż nam wiary
3. Ojcze posyłający na świat swego Ducha, błogosław wszystkim, którzy rozpoczynają przeżywanie Roku Wiary. Niech gorliwie troszczą się o jej rozwój. Panie przymnóż nam wiary
4. Miłosierny Boże, wejrzyj na tych, którzy utracili skarb wiary i nie chcą słuchać Twego głosu. Niech modlitwa i przykład ludzi wierzących pomoże im wrócić do Ciebie. Panie przymnóż nam wiary
5. Wszechmogący Boże, okaż miłosierdzie (naszym zmarłym N. i) wszystkim, którzy odeszli z tego świata. Daj im udział w pełni życia i szczęścia. Panie przymnóż nam wiary
6. Najlepszy Ojcze, wejrzyj na nas tu zgromadzonych, którzy dziękują Ci za dar wiary. Spraw, abyśmy dostrzegli otwarte przed nami podwoje wiary i szeroko otwarli drzwi naszego serca dla Ciebie. Panie przymnóż nam wiary
Modlitwa: Wszechmogący Boże, Twoja hojność przewyższa pragnienia modlącego się ludu. Bądź uwielbiony w Twoich darach i spraw, abyśmy żadnego z nich nie zmarnowali. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.
-----------------------
6. Do ogłoszeń
Na zakończenie Eucharystii po wystawieniu Najświętszego Sakramentu, odmówimy wspólnie modlitwę o dobre przeżycie Roku Wiary i otrzymamy uroczyste błogosławieństwo Najświętszym Sakramentem. Modlitwę tę będziemy często odmawiać w czasie całego roku i niech jej słowa prowadzą nas na drogach umacniania naszej wiary. Po błogosławieństwie każdy będzie mógł przyjąć obrazek, na którym znajduje się wyznanie wiary i modlitwa o wiarę. Zabierzmy ze sobą te obrazki, podejmijmy codzienną modlitwę o wiarę dla nas i naszych bliskich.

7. Modlitwa o przymnożenie wiary (do odmówienia po Komunii i ogłoszeniach)

a. Wystawienie Najśw. Sakramentu
a. Komentarz
Kapłan: Dziś ukazane nam zostały na nowo bramy wiary, które otwierają przed nami Boży świat. Dziś też zostaliśmy na nowo wezwani, aby jeszcze szerzej otworzyć dla Boga drzwi naszego życia. Wchodząc w Rok Wiary odmówmy wspólnie modlitwę, którą będziemy często powtarzać w spotkaniach rodzinnych i indywidualnych rozmowach z Bogiem. Będziemy powtarzać: Panie, przymnóż nam wiary

b. Modlitwa o przymnożenie wiary
Mężczyzna: Panie Jezu, Synu Boga żywego, przymnóż nam wiary w Twoje słowo, w którym ukryta jest prawda i w którym Ty sam jesteś obecny. Otwórz nasz umysł i serce, abyśmy uważnie słuchali słów Ewangelii i gorliwie poznawali Twoją naukę, przekazywaną przez Kościół. Ześlij na nas swego Ducha, aby doprowadził nas do całej prawdy.
Aklamacja: Panie, przymnóż nam wiary

Kobieta: Zbawicielu świata, przymnóż nam wiary w Twoje zbawcze działanie w sakramentach świętych i Twoją obecność pośród nas w znaku chleba. Niech nasza wiara objawi się w chętnym przychodzeniu na adorację Ciebie i pełnym zaangażowania przeżywaniu sakramentów, szczególnie Eucharystii.
Aklamacja: Panie, przymnóż nam wiary

Młody człowiek: Jezu, Synu Maryi, przymnóż nam wiary w Twoją obecność w nas samych i innych ludziach. Nie pozwól nam zapomnieć o Twoich słowach: „Cokolwiek uczyniliście jednemu z najmniejszych, Mnieście uczynili”. Dodaj nam sił, abyśmy służyli Ci w ludziach, do których nas posłałeś.
Aklamacja: Panie, przymnóż nam wiary

Kapłan: Przyjmij, miłosierny Jezu, naszą pokorną modlitwę o pomnożenie wiary. Niech ona kształtuje całe nasze życie i doprowadzi nas do Ciebie. Który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen.
-----------------------
c. Możemy wykorzystać także tekst adoracji przygotowany na październik.

8. Błogosławieństwo Najśw. Sakramentem

Przygotowane na podstawie:
Panie, przymnóż nam wiary. Pomoce dla parafii i rodzin, red. S. Szczepaniec, Kraków 2012.
za pozwoleniem redaktora.